Công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng là 2 lĩnh vực thu hút nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam...