DNNN thua lỗ, không trả được nợ, nhiều trường hợp Nhà nước phải đứng ra trả nợ, dù khoản vay đó do Nhà nước bảo lãnh hay do doanh nghiệp tự vay.