Tín dụng đen có đất sống thậm chí sống khoẻ là do luật chưa rõ ràng...