Giá ngô tăng ở Trung Quốc đã buộc người nông dân ở nước họ phải thu hẹp qui mô đàn gia súc và sản lượng thịt lợn vì thế giảm đi nhiều, thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu từ bên ngoài.