Mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng về mối liên hệ giữa hoạt động của Formosa và các nhà máy với hiện tượng cá chết hàng loạt, song nhìn rộng ra, câu chuyện này có liên hệ mật thiết với vấn đề chọn nhà đầu tư nước ngoài, định hướng chất lượng vốn ngoại để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa việc “chọn cá hay chọn thép”.