Hình thức đấu thầu sẽ kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Các kỳ hạn cho lượng tín phiếu này là 13 tuần, 26 tuần và 39 tuần.