Chỉ trong 5 năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền 101.037 tỷ đồng. Vậy mà đến nay, chưa thấy ai bị xử lý kỷ luật.