Xử lý nợ xấu, mua bán nợ xấu theo cơ chế thị trường là một việc tất yếu trong kinh tế thương mại. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động này vẫn đang chịu nhiều rào cản.