Việc tăng các khoản thu ngoài dầu thô cho ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được nhận định là cần thiết để đảm bảo có nguồn thu bền vững, tránh phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.