Ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giá dầu giảm không chỉ nên bàn đến chuyện ngân sách thiệt mà ngân sách cũng phải hưởng lợi từ việc đó, người tiêu dùng cũng phải được hưởng lợi; tức là phải “cưa” lợi ích ra.