Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016. Đáng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối kinh phí mua xe trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao.