Điều này là nhờ tăng trưởng kinh tế vững chắc và những thay đổi trong cơ cấu kinh tế của đất nước.