Chúng ta vẫn chưa biết được liệu sản lượng dầu ở Mỹ có thể tăng lên tới mức nào