Dưới đây là quy định về xuất, nhập khẩu một số mặt hàng