Sản lượng nhập khẩu xăng dầu trong tháng 8 ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm, sản lượng xăng dầu nhập khẩu vẫn tăng 5,1%. Trong đó, doanh nghiệp trong nước tăng nhập khẩu xăng dầu tại một số quốc gia như Thái Lan, Singapore.