Tính chung 7 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 44,8% về lượng. Riêng trong tháng 7, lượng thép nhập khẩu thép các loại tăng 74,3% về lượng.