Nếu khéo léo giải quyết vấn đề, thì các nền kinh tế tiếp nhận người di cư có thể biến đây thành các động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của họ.