Nhiều tổ chức tín dụng thậm chí không cần VAMC xử lý nợ xấu đã bán, hay khách hàng không muốn bán tài sản đảm bảo, bởi lẽ bán cũng không được vay thêm và lại mất phương tiện sản xuất.