Trong một trận chiến với Trung Quốc để có ảnh hưởng và cơ hội ở Đông Nam Á, Nhật Bản đang tiến vào một mặt trận mới là giáo dục.