Giới doanh nghiệp tìm kiếm các mức thuế thấp hơn, dẫn tới cuộc đua giữa các quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu này.