Việc tiếp cận các chân hàng (nơi tập trung các đầu mối thu gom hàng hóa) nhập khẩu than có quy mô lớn, không có yêu cầu cao về kỹ thuật nhưng vẫn nằm ngoài tầm với của đội tàu biển Việt Nam.