Nhiều khả năng việc mở rộng cung tiền trở lại đã được Ngân hàng Nhà nước thực hiện mạnh trong tháng 8 và tháng 9.