So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-17% toàn hệ thống, riêng TP.Hà Nội đã vượt chỉ tiêu hơn 2%.