Chỉ có khoảng hơn 7% nguồn vốn vay của nước ngoài được Chính phủ cho các địa phương vay lại, đã khiến cho trách nhiệm của việc sử dụng nguồn vốn vay chưa được phát huy đầy đủ, tạo gánh nặng nợ công lên ngân sách.