Có nhiều cách định nghĩa một người quản lý giỏi nhưng cuối cùng cũng đi đến kết quả: họ là người tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Họ có tầm nhìn về tương lai và biết cách biến ý tưởng của mình thành những câu chuyện thành công trong thế giới thực. Trong bài viết này, hãy cùng tham khảo một số phẩm chất quan trọng tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc nhé.