Vấn đề nan giải của ngành giày nói riêng và các ngành sản xuất tại Việt Nam nói chung là chúng ta chỉ được hưởng giá trị gia tăng thấp.