tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Bảo lãnh Chính phủ tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án

  • Cập nhật : 09/09/2015

(Tin kinh te)

Đây là nội dung được đưa ra tại dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ do Bộ Tài chính xây dựng và đang triển khai lấy ý kiến.

Theo dự thảo, hạn mức bảo lãnh chính phủ gồm hạn mức bảo lãnh đối với các khoản vay, khoản phát hành trái phiếu trong và ngoài nước. Hạn mức bảo lãnh vay nước ngoài, phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh vay nước ngoài của chính phủ, được Bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở đăng ký kế hoạch cấp bảo lãnh của các doanh nghiệp và các văn bản phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh của Chính phủ theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nợ công, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

 

Bộ Tài chính thực hiện cấp bảo lãnh chính phủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khoản vay hoặc từng đợt phát hành trái phiếu trong hạn mức bảo lãnh chính phủ được duyệt hàng năm.

Trường hợp hạn mức bảo lãnh chính phủ được phê duyệt trong năm đã hết nhưng vẫn có đề nghị cấp bảo lãnh chính phủ cho các trường hợp dự án, công trình cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư phải vay vốn được Chính phủ bảo lãnh trong năm kế hoạch, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hạn mức bảo lãnh chính phủ của năm đó nhưng phải đảm bảo yêu cầu về an toàn nợ quốc gia.

Mức bảo lãnh chính phủ không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí vay có liên quan.

Cụ thể:Đối với dự án thuộc danh sách phải triển khai cấp bách hoặc dự án được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh tối đa 70% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.Đối với dự án trọng điểm, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh tối đa 60% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.Đối với các dự án thông thường, mức bảo lãnh tối đa 50% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.

Về phí bảo lãnh chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xác định trên cơ sở kết quả thẩm định phương án tài chính của chương trình, dự án, và tình hình tài chính của doanh nghiệp tùy theo mức độ rủi ro nhưng tối đa không vượt quá 1,5%/năm trên số dư nợ được bảo lãnh.

Không thu phí bảo lãnh chính phủ đối với các khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của các ngân hàng chính sách; cáckhoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện chương trình, dự án đặc thù được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

(Theo Tạp chí Tài Chính)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục