tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán

  • Cập nhật : 24/10/2017

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 154/CV-MBCapital và Công văn số 155/CV-MBCapital ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (Công ty MB Capital) về việc hướng dẫn xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán và thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ hoạt động mua cổ phần.Về vấn đề này, ngày 11/9/2017 Tổng cục thuế có Công văn 4085/TCT-DNL hướng dẫn như sau:

huong dan xuat hoa don cho hoat dong mua ban chung khoan

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán

Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Trường hợp Công ty MB Capital thu tiền mặt từ việc bán chứng khoán và gửi tại ngân hàng số tiền trên thì thu nhập từ lãi tiền gửi của Công ty là khoản thu tài chính khác, thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty không phải phát hành hóa đơn GTGT đối với khoản thu tài chính này.

Đối với các khoản thu nhập từ cổ tức

Tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về thu nhập miễn thuế:

“6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế TNDN.”.

Tại điểm d, Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định về nguyên tắc kế toán hạch toán chứng khoán kinh doanh quy định:

“d) DN phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh. Khoản cổ tức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư...”.

Căn cứ các quy định trên, đối với số cổ tức nhận được cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư, Công ty MB Capital ghi nhận là thu nhập được miễn thuế TNDN cho toàn bộ số cổ tức này tại thời điểm xác nhận quyền nhận được cổ tức.


Theo tapchithue.com.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục