Trong tháng 7 cà phê xuất khẩu ước đạt 107.000 tấn, xuất khẩu cao su đạt 98.000 tấn, chè xuất khẩu ước đạt 11.000 tấn,hạt điều xuất khẩu ước đạt 34.000 tấn, tiêu xuất khẩu ước đạt 10.000 tấn, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 530 triệu USD,...