Tại Haidilao, ai cũng có cơ hội trở thành nhà lãnh đạo, dù có xuất phát điểm là lao công hay bồi bàn.