Giá dầu gần chỉ biến động trong một biên độ khoảng 5USD trong tháng 4/2017.