Xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô không được hoàn thuế GTGT, trừ một số trường hợp.