Tài chính vi mô đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo và phát triển, đặc biệt là tại khu vực nông nghiệp nông thôn, nơi có đến 90% người nghèo trong cả nước. Sự hoạt động hiệu quả của hệ thống tài chính vi mô ở Việt Nam trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.