100 giờ 1 tuần cùng rất nhiều nước ngọt và cà phê!