Vốn bình quân mỗi dự án từ khu vực ASEAN là 20,7 triệu USD, cao gấp rưỡi so với mức trung bình các dự án FDI hiện nay.