Luật hoá việc ngăn chặn mọi liên hệ với Nga đã trở thành hiệu ứng trên chính trường Mỹ.