Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi sẽ được thông qua. Đây là một dự án Luật quan trọng sẽ tác động rất lớn tới hoạt động kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là hoạt động XNK.