Sản lượng bia ghi nhận trong tháng 5 đạt 308,8 triệu lít, tăng gần 50% so với tháng 4.