Bắt đầu từ 1/4, vàng được coi là một loại ngoại tệ, đơn vị là "chỉ" vàng 99,99%.