UBND tỉnh Hải Dương đã cho một doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định. Khi Bộ Tài chính “tuýt còi”, Hải Dương đề nghị Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được hưởng tiếp ưu đãi khác thay thế.