Song song với chương trình không gian dân sự, Trung Quốc đang phát triển nhiều loại vũ khí chống vệ tinh có thể đe dọa các nước khác trong vũ trụ.