Vì là Chủ nhiệm văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hongkong nên tuyên bố hôm 12/9 của ông Trương Hiểu Minh, được coi là lời cảnh báo nghiêm túc đối với hệ thống chính trị tam quyền phân lập của đặc khu hành chính này.