Dalio lo rằng nợ đang tăng lên trong hệ thống, cộng thêm chi phí lương hưu và y tế, có thể tạo ra "cú sốc" cho nền kinh tế và thị trường.