Sự trục lợi ở Việt Nam phát triển là do luật pháp sơ hở nhiều, sơ hở trong mọi khâu, mọi lúc, mọi nơi.