Những dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập, các ấn phẩm, tạp chí về thành tựu phát triển kinh tế sẽ được trưng bày trong Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước năm 2015 diễn ra từ ngày 28/8-3/9.