Quy định về các trường hợp miễn thuế theo định mức, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã dành 5 điều để quy định cụ thể 5 trường hợp miễn thuế theo định mức.