Trong năm 2016, TPHCM quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, qua đó tiếp tục thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư.