Tồn kho ở một số ngành sản xuất như thuốc, hóa dược, dược liệu; hóa chất, thực phẩm trong 9 tháng năm 2015 đều ở mức trên 100%.