Đây có thể là quốc gia đầu tiên trả thu nhập cơ bản hàng tháng vô điều kiện cho mọi người dân...