Trong khi các doanh nghiệp lớn có sẵn các phương tiện và nguồn lực dồi dào để tiến hành các chiến dịch quảng bá rầm rộ, các doanh nghiệp nhỏ luôn gặp khó khăn để tạo ra hay duy trì các nguồn lực đó.